Speerpunten

Gewoon Speerpunten!

Hieronder ziet u de punten die wij belangrijk vinden. We beginnen met de algemene speerpunten:

1.       Sterke kernen

Iedere kern binnen onze gemeente is uniek. We zijn trots op het verleden van elke kern met ieder haar eigen identiteit en historische elementen. Ook nu en in de toekomst mag en moet hier aandacht voor zijn. Daarom staat Gewoon Lokaal! voor een goede visie op de toekomst voor iedere kern met een duidelijk, toekomstbestendig maatregelenprogramma om deze te verwezenlijken. Uiteraard willen we de betrokken inwoners, instellingen en ondernemers betrekken bij de plannen. Iedereen moet kunnen meedenken en meedoen.

Gewoon Lokaal! stelt voor om voor iedere kern een coördinator/manager te benoemen die zorgt voor een betere informatiedeling en samenwerking. Deze personen zijn het  aanspreekpunt voor verenigingen/stichtingen/maatschappelijke voorzieningen. Deze personen hebben de opdracht om de leefbaarheid te versterken en te verbeteren en de afstand tot de gemeente te verkleinen.

Verenigingen en dorpsraden hebben goede ideeën om juist de leefbaarheid in de kernen te  vergroten. Uitvoering hiervan kost geld en dit is vaak moeizaam of niet bij elkaar te krijgen. Gewoon Lokaal! wil betere financiële steun geven voor leefbaarheidsprojecten, bv. via het Stimuleringsfonds Samenleven.

2.       Groene gemeente

Uit onderzoek blijkt dat mensen liever in een groene omgeving wonen dan in een omgeving van stenen en beton. Gewoon Lokaal! heeft met wisselend succes in de afgelopen vier jaren aandacht gevraagd voor diversiteit in groenbeplanting, bloemendijken, bermen,                           aantrekkelijke entrees, rotondes en hanging baskets in alle kernen.

Wij stellen voor dat deskundige lokale hoveniers het beheer van de rotondes gaan overnemen in ruil voor een bescheiden vorm van reclame.

Ook willen wij bewoners ondersteunen in hun plannen voor  het groener maken van hun woon- en leefomgeving. Samen zorgdragen voor een groene wijk verbindt mensen met elkaar en de wijk of straat komt er zo fleurig op te staan!

3.      Impuls voor wonen

Wonen is een belangrijk item voor Gewoon Lokaal! Trends in de samenleving en  demografische gegevens zouden aanleiding moeten zijn voor een duidelijke en actuele visie op wonen. Met name het aanbod voor starters en alleenstaanden verdient een impuls. Gewoon Lokaal! wil samen met woningbouwcorporaties het fenomeen starterswoningen een nieuw gezicht geven.

Er komen ook steeds meer eenpersoonshuishoudens. Hierdoor moet het wonen voor alleenstaanden meer aandacht krijgen. Er is een aantal nieuwe woonconcepten op de markt gekomen, zoals de zogenaamde Tiny Houses en Finch-woningen. Ook binnen onze gemeente  zouden er mogelijkheden geschapen moeten worden om hiermee ervaring op te doen.

4.       Uitvoeren natuurbeleidsplan

Gewoon Lokaal! heeft zich hard gemaakt voor een natuurbeleidsplan en we zijn dan ook blij dat dit inmiddels is vastgesteld. Hiermee liggen er duidelijke kaders waarbinnen helder is wat wel en niet kan in relatie tot onze natuur. Nu het plan er is, moeten de maatregelen ook worden uitgevoerd.

5.       Lokale cultuur hoog in het vaandel

Gewoon Lokaal! blijft aandacht vragen voor ons cultureel erfgoed in de breedste zin van het woord. Gebouwen, maar zeker ook groene, archeologische en sociale (bv dialecten en gebruiken) kenmerken uit ons verleden verdienen het om bewaard en versterkt te worden.

Wij omarmen dan ook het project Expeditie Nassau. Een zeer waardevol project om verbindingen te maken tussen de inwoners en het vestingverleden van Steenbergen.

6.          Blijvende inzet op economie, recreatie en toerisme

Door de veranderingen in de stad en de haven heeft Steenbergen toeristen echt wat te   bieden. Ook het project Waterpoort en de samenwerking met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht in de  Brabantse Wal bieden aanknopingspunten om onze gemeente beter op de kaart te zetten voor iedereen die hier van wil genieten. Promotie van het geheel blijft dan ook van groot belang!

Kansrijke particuliere initiatieven die een goede bijdragen leveren aan recreatie en toerisme moeten worden gestimuleerd. De gemeente is actief en faciliteert.

7.            Duurzaamheid

Er bestaan vele regelingen en innovatieve ontwikkelingen op dit gebied. Gewoon Lokaal! Zal zich hier in blijven verdiepen en de kennis benutten om van Steenbergen een nog duurzamere gemeente te maken. We houden dit onderwerp dan ook op de agenda. Zeker ook met het oog op de energietransitie, het plan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie over te gaan. We houden de deadline in 2020 dan ook scherp in de gaten.

8.            Participatie

Participatie is een woord dat te pas en te onpas wordt gebruikt, maar voor Gewoon Lokaal! zou het al lang de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn om als gemeente samen met betrokkenen beleid en plannen te maken. Heldere communicatie en transparantie moeten bij zowel politiek als ambtenaren in de genen zitten. Samen aan de slag: voor, door en met burgers, instellingen en bedrijven.

 

De belangrijkste specifieke speerpunten vinden wij:

9.            Haven in verbinding met Markt

De binnenstad en de haven hebben de afgelopen jaren een goede impuls gekregen. Hiermee heeft de stad een eigentijds gezicht gekregen. Gewoon Lokaal! is nu op zoek naar een mogelijkheid om de Markt en de haven met elkaar te verbinden, een logische route te maken van de  ‘droge markt’  naar de  ‘natte markt ‘. Door deze twee centrale  plekken in de stad met elkaar te verbinden ontstaat er een stevig geheel dat zowel voor inwoners, ondernemers  als toeristen nog meer te bieden heeft. Wij stellen een combinatie voor van groene elementen met water. Zo kan de verblijfsfunctie van het centrum nog sterker worden. Iedereen  kan er dan heerlijk wonen, werken en recreëren!

10.          Sunclass en omgeving

Het park Sunclass en haar omgeving moet haar naam als  “Recreatieve Mainport “eer aan doen. Het geeft Nieuw- Vossemeer en dus de gemeente Steenbergen legio mogelijkheden in de zin van recreatie en economie. Deze kans moeten we met twee handen aanpakken!