Ouder

Gewoon Ouder!

Overbrug de kloof

We vertellen niets nieuws wanneer we zeggen dat de gemeente Steenbergen in een behoorlijk tempo verzilvert. Dat betekent uitdagingen maar ook kansen. Het grootste gedeelte van onze senioren kan een belangrijke bijdrage leveren aan de participatiesamenleving waar we allemaal deel van uitmaken. Daarom moet burgers van alle generaties bij hun gemeente of buurt betrokken worden. Het zal ervoor zorgen dat de kloof tussen jong en oud overbrugd wordt.

De uitdaging ligt erin om te zorgen voor een toekomstbestendig woningbestand, voldoende (zorg)voorzieningen en een toegankelijke leefomgeving. Hierover moeten we voortdurend in gesprek blijven met onder meer woningcorporaties,  de openbaar vervoerders en zorgaanbieders. En moeten we als bestuurders kritisch naar ons eigen beleid blijven kijken.

Spin in het web

De belangen van de Steenbergse ouderen worden op uitstekende wijze behartigd door GOOS, een samenwerkingsverband van de diverse ouderenbonden. Een solide partner waar Gewoon Lokaal! de komende vier jaar dankbaar gebruik van zal maken. Het is echter van belang dat niet alleen ‘de gemeente’ weet waar zij haar ouderen kan vinden, maar vooral dat de ouderen de gemeente weten te vinden. De uitdaging ligt in het vasthouden van de bestaande voorzieningen en de goede relatie met de vertegenwoordigers. Een gemeente moet werken als een spin door de diverse draden tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen te verbinden en zodoende een stevig web te creëren.

De zorgeconomie in Steenbergen is goed voor 10% van de lokale werkgelegenheid en dat moet als het aan Gewoon Lokaal! ligt zo blijven. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot TanteLouise/Vivensis laten echter zien dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Voor de werkgelegenheid en voor onze ouderen moeten wij hard werken aan het behoud en de ontwikkeling van onze zorgeconomie. Er zijn op provinciaal niveau al diverse ontwikkelingen in gang gezet waar wij als gemeente bij aan zouden kunnen sluiten. Willen we onszelf niet tekort doen, dan moeten we dat zeker onderzoeken.

Mantelzorg

In 2012 werd op voordracht van de fractie Door! nog een amendement aangenomen waarbij het onderwerp Mantelzorg een speerpunt van beleid is geworden. Besloten is dat de wijze waarop Mantelzorg in de gemeente Steenbergen vorm krijgt, prioriteit moet zijn en dat dit ook goed te meten en te controleren moet zijn. Gewoon Lokaal! blijft het beleid en de uitvoering van Mantelzorg op de voet volgen.

Stille armoede

Keer op keer hebben de fracties van GB/Dé Lokale Partij en Door! er in de afgelopen periode op gewezen dat de stapeling van kosten een risico is dat niet onderschat mag worden. We hebben ervoor gepleit dat daarmee terdege rekening gehouden moet worden bij de totstandkoming van het beleid. Het leed is al snel niet meer te overzien wanneer je bijvoorbeeld een hogere eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen combineert met steeds duurder wordende voorzieningen vanwege privatisering en bezuiniging. We moeten voorkomen dat ouderen door stille armoede in een isolement raken. We zullen hier als Gewoon Lokaal! alert op zijn en vooral ook handelen naar signalen die bij ons binnenkomen.

Lees Verder >>