Ouder

Gewoon Ouder!

Overbrug de kloof

We vertellen niets nieuws wanneer we zeggen dat de gemeente Steenbergen in een behoorlijk tempo verzilvert. Dat betekent uitdagingen maar ook kansen. Het grootste gedeelte van onze senioren kan een belangrijke bijdrage leveren aan de participatiesamenleving waar we allemaal deel van uitmaken. Daarom moeten burgers van alle generaties bij hun gemeente of buurt betrokken worden. Het zal ervoor zorgen dat de kloof tussen jong en oud overbrugd wordt.

De uitdaging ligt erin om te zorgen voor een toekomstbestendig woningbestand, voldoende (zorg)voorzieningen en een toegankelijke leefomgeving. Hierover moeten we voortdurend in gesprek blijven met onder meer woningcorporaties, de openbaar vervoerders en zorgaanbieders. En moeten we als bestuurders kritisch naar ons eigen beleid blijven kijken.

Spin in het web

De belangen van de Steenbergse ouderen worden op uitstekende wijze behartigd door GOOS, een samenwerkingsverband van de diverse ouderenbonden. Een solide partner waar Gewoon Lokaal! de komende vier jaar dankbaar gebruik van zal maken. Het is echter van belang dat niet alleen ‘de gemeente’ weet waar zij haar ouderen kan vinden, maar vooral dat de ouderen de gemeente weten te vinden. De uitdaging ligt in het vasthouden van de bestaande voorzieningen en de goede relatie met de vertegenwoordigers. Een gemeente moet werken als een spin door de diverse draden tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen te verbinden om zodoende een stevig web te creëren.

Uitvoering van zorg en ondersteuning aan ouderen dient niet vast te lopen in regeltjes en administratieve rompslomp. Gewoon Lokaal staar voor toegankelijke informatie, eenvoudige regels en klare taal.

Mantelzorg

Mantelzorg is een speerpunt van beleid geworden. Gewoon Lokaal heeft grote waardering voor mantelzorgers. Mede door onze inzet is binnen de gemeente Steenbergen reeds goed beleid opgesteld en in uitvoering gebracht. Gewoon Lokaal wil dit beleid voorzetten en verbeteren daar waar het kan en moet. Een actiepunt hierin is om mantelzorgers meer bij elkaar te brengen om  elkaar te ondersteunen, van elkaar te leren en verder te helpen. We dienen deze waardevolle doelgroep nog beter te bereiken.

Stille armoede

Voor gepensioneerde is de koopkracht de afgelopen jaren flink achteruit gegaan. Als hiernaast ook nog sprake is van hoge zorgkosten, raakt een groep ouderen al snel in de financiële problemen. Gewoon Lokaal vindt het van belang dat stapeling van kosten door bijvoorbeeld hogere eigen bijdragen voor WMO voorzieningen worden vermeden. We moeten voorkomen dat ouderen door stille armoede in een isolement raken. We zullen hier als Gewoon Lokaal! alert op zijn en vooral ook handelen naar signalen die bij ons binnenkomen.

Lees Verder >>