Groen

Gewoon Groen!

Volgens de zojuist gepubliceerde Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI 2014) scoort Steenbergen zwaar onvoldoende voor het aspect Milieu en Natuur (in tegenstelling tot de aspecten “Mens en Maatschappij” en “Economie”). Een gemeente die zich nota bene profileert met de slogan ‘Steenbergen aan Zee’, scoort voor de duurzaamheid van het oppervlaktewater zelfs maar net boven de 0-grens.

De onvoldoende milieu-inspanningen zijn een voortdurende bron van ergernis voor de partijen die nu samen Gewoon Lokaal! vormen. Een ambitieus Groenplan zonder een cent budget en het ondertekenen van  milieuakkoorden zonder er vervolgens een sikkepit mee te doen. Dat kan en dat moet anders naar de mening van Gewoon Lokaal! En dat gaan we dan ook Gewoon Doen!

Keiharde euro’s

Niet vanuit verplichting, maar vanuit overtuiging. Omdat we een verantwoordelijkheid hebben voor de generaties na ons. Maar ook omdat een duurzame aanpak op korte termijn al winst oplevert. En met winst bedoelen we dan ordinaire, keiharde euro’s.
Bijvoorbeeld omdat het veel gemakkelijk is om van een duurzaam product af te komen aan het eind van zijn levensduur. Het gaat bij het tuinafval of wordt gerecycled. Dat scheelt in de kosten. Of bijvoorbeeld omdat een duurzame aanpak op meer dan één manier bij kan dragen aan het overschot aan water op het ene moment en het tekort op het andere moment. Of omdat de aanleg van  zonnepanelen op openbare gebouwen of zelfs groene daken een groot verschil laat zien in de energierekening. Daar is helemaal niks wazigs aan; dat is gewoon een kwestie van 1+ 1.

Wind

Om een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie wil Gewoon Lokaal! dat Steenbergen hierin echt stappen gaat zetten. Hoewel al een forse meerderheid (60%) van de Steenbergenaren voor de uitbreiding van duurzame energie en het aantal windmolens is, wil Gewoon Lokaal! investeren in een nog breder draagvlak. Er bestaan verschillende mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Gewoon Lokaal! wil onderzoeken op welke locatie windturbines kunnen worden toegestaan. We sluiten ons aan bij eerder gemaakte afspraken om de polders rondom de kern Dinteloord te ontzien, maar zien bijvoorbeeld wel mogelijkheden naast de nieuwe A4. Zeker is dat deze ontwikkeling ook de gemeentekas moet kunnen spekken. Zeker is trouwens ook dat Steenbergen zich – overigens op initiatief van Gewoon Lokaal!  – inmiddels actief verzet tegen de komst van de spuuglelijke installaties voor de winning van schaliegas.

Zon

Behalve veel wind, kent onze gemeente ook relatief veel zonne-uren. Gewoon Lokaal wil op behoorlijke schaal gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden (Energieakkoord) die het rijk biedt om zonne-energie te benutten, als gemeente zelf maar ook ten behoeve van haar bewoners en instellingen. Goed voor de portemonnee.

Gewoon Doen!

We willen naggan of bijvoorbeeld sportverenigingen een verdienmodel kunnen ontwikkelen door hun (al dan niet platte) daken beschikbaar te stellen aan bewoners (in de zogenaamde postcoderoos) die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen.

Aantrekkelijk groen

Gewoon Lokaal! vraagt zich af waarom het gemeentelijk groen strak en ordentelijk en vooral flets en saai moet zijn. Gewoon Lokaal!. Een andere aanpak van het openbaar groen, en samenwerking met hoveniersbedrijven , kan leiden tot uitdagender en veel aantrekkelijker groen. Groen dat qua onderhoud veel minder arbeidsintensief is en dus goedkoper. Want ze bestaan gewoon hoor: zelfregulerende beplanting en bodembedekkers die het minder gewenste groen net zo goed buiten de deur kunnen houden als gras dat kan. Misschien iets duurder in aanschaf maar vele malen goedkoper in onderhoud. We hebben binnen onze gemeentegrenzen experts op dit gebied. Laten we daar gebruik van maken. Hierdoor kunnen we ook nog eens versneld afscheid nemen van de gifspuit, een hulpmiddel waar onze gemeente nogal kwistig mee om schijnt te gaan (bron: CLM 2013 Duurzaam terreinbeheer).

Veilig en sociaal

Ook inwoners moeten veel meer dan nu betrokken worden bij het onderhoud van het openbaar groen. Voor Gewoon Lokaal! is dat niet vanuit het oogpunt van kostenbesparing. Wie meer betrokken is bij het onderhoud van de eigen straat, zal er ook veel meer waardering en zorgvuldigheid voor op kunnen brengen. Wist u dat in groene wijken tot 42% minder criminaliteit voorkomt? En dat groen het veiligheidsgevoel stimuleert? Een groene omgeving stimuleert sociale contacten en daarmee de sociale samenhang in een buurt Kijkt u nu eens in uw eigen straat: hoeveel tijd zou het u kosten om het plantsoentje bij uw samen bij te houden. Zou u dat überhaupt erg vinden? Zeker wanneer dat plantsoentje een fraaiere invulling krijgt dan die anderhalve prikkelstruik die er nu in staat.

Verbeterde landschappelijke inpassing van de A4; Gewoon Doen!

Of we het nu leuk vinden of niet: de A4 komt er. De meeste Steenbergenaren verwachten vooral veel overlast van de A4 na de opening in maart 2015. Over de wijze waarop we deze weg aan gaan kleden, zullen we het de komende raadsperiode vaak hebben. Voor Gewoon Lokaal staat  als een paal boven water dat tussen snelweg/bedrijventerreinen en stad veel groen moet komen te liggen . Beplanting haalt CO2 uit de lucht en legt fijnstof vast, terwijl ook de geluids- en lichtoverlast ermee kan worden voorkomen. Voorname redenen die de volksgezondheid ten goede komen. Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor bedrijvigheid langs de weg, maar ook deze bedrijven zullen bereid moeten zijn om hun verantwoordelijk te nemen bij de aanleg van een groene buffer tussen A4 en de woongebieden en waterbergend vermogen ten behoeve van de inwoners van onze gemeente.

Gewoon Lokaal! wil zich op zeer korte termijn richting RWS sterk maken voor de toepassing van stil asfalt op en bij de A4, met name nieuw, zogeheten ultrastil asfalt.  Meer algemeen: naar het idee van Gewoon Lokaal! schort het te vaak aan voldoende inzet vanuit de gemeente wanneer het gaat om externe belangenbehartiging naar partners als RWS (inpassing A4), Veolia (goede busverbindingen) en ´andere voorbeelden´. Wij willen daar verandering in. De gemeente moet zich volgens Gewoon Lokaal! sterker het lot aantrekken van omwonenden van de A4, waaronder de Stoofdijk (nabij Zeelandweg-oost). Hiertoe heeft onze partij al in oktober 2013 opgeroepen d.m.v. een motie. Helaas kregen we hiervoor geen steun van de coalitiepartijen. Dit dossier moet volgens ons direct na de verkiezingen worden opgepakt.

Gewoon Lokaal bepleit de ontwikkeling van een Natuurbeleidsplan waarin een aantal lopende en nieuwe projecten in samenhang worden beschreven en verder in gang gezet. Gewoon Lokaal omarmt de plannen van Waterpoort, en pleit daarbij voor een sterke visie op regionale samenwerking die bijdraagt aan het succes van de Brabantse Wal. Het is daarbij ook goed om de aanwezige natuurrijkdom en de biodiversiteit te kennen, te bevorderen en te promoten. Natuur en cultuur bieden mogelijkheden voor allerlei vormen van recreatie in de gezonde buitenlucht. Steenbergen kent vele wateren en vele terreinen (bossen, paden, slikken) met legio mogelijkheden voor fietsen, wandelen, roeien, varen, paardrijden, en hengelen.

Daarbij moeten we secuur en voorzichtig omgaan met de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen. Zo beschouwen wij de beide glastuinbouwgebieden AFC en Westland als afgeronde gebieden. Dat houdt overigens in dat er nog veel uitbreidingsmogelijkheden zijn in met name het AFC-Prinsenland en bij de Suikerunie.

Dierenwelzijn

Gewoon Lokaal heeft niet alleen een zwak voor dieren in het wild, maar ook voor huisdieren en vee op de boerderij. Wij hebben veel aandacht voor dierenwelzijn, en zijn tegen de uitbreiding van megastallen. Overigens beperken wij daarmee ook de gezondheidsrisico’s voor de mensen die in de buurt van veeteeltbedrijven moeten wonen: resistent geworden bacteriën vormen een reëel risico voor mensen met een minder goede gezondheid (zoals in verpleeg- en verzorgingstehuizen).

 

Lees Verder >>