Groen

Gewoon Groen!

Gewoon Lokaal! wil dat duurzame ontwikkeling in alle breedte beter voor het voetlicht komt. Gezien alle alarmerende berichten zoals het verdwijnen van bijen en insecten, het stijgen van de temperatuur, toenemende wateroverlast en anderzijds verdroging en slechte waterkwaliteit is dat geen luxe meer maar noodzaak.

Met kleine middelen kunnen we vaak al veel bereiken. Neem bijvoorbeeld sedumdaken, regentonnen, het afkoppelen van regenwater van het riool, geveltuintjes enzovoort. Gewoon Lokaal! wil het beleid van de gemeente voortzetten met betrekking tot de intensieve veehouderij. Geen nieuwe stallen en mestinstallaties!

Gewoon lokaal! promoot wil een biologisch verantwoorde landbouweconomie. Om het goede voorbeeld te geven, moet de gemeente duurzaamheid als belangrijk criterium hanteren bij gemeentelijke inkoop.

Wij zien voor de gemeente een belangrijk taak in het stimuleren van het opwekken van zonne-energie in zowel binnen- als buitengebied. Zonnepanelen op daken van verenigingen en niet-commerciële instellingen zouden een voorfinanciering moeten kunnen krijgen, waarbij de terugbetaling via de energienota kan gebeuren.

Alles wat we ‘voor de natuur’ doen, doen we feitelijk voor onszelf. De natuur kan namelijk prima zonder ons, maar wij kunnen niet zonder haar. De stijging van CO2 en de daardoor veroorzaakte klimaat- en zeespiegelstijging zijn grote bedreigingen voor onze welvaart en onze veiligheid. Daarom maken we afspraken om de negatieve effecten tot een halt te roepen. De Verklaring van Steenbergen bijvoorbeeld waarin we afspreken dat we in 2040 energieneutraal zijn. Als we het slim aanpakken en de goede maatregelen nemen, kunnen we er ook onze eigen portemonnee mee van dienst zijn.

Energie als streekproduct

Het kan en het moet: een versnelde energietransitie in Steenbergen waarin iedereen op korte termijn omschakelt naar energie uit met name wind, zon, aardwarmte en biomassa.

Dit betekent dat ons landschap zal veranderen vanwege windmolens, zonenergie-installaties en meer bomen. Maar het betekent ook dat ‘energie’ een streekproduct wordt: wij maken en verdienen aan onze eigen energie!

Concreet betekent dit dat nieuwe woningen slimmer worden gebouwd en niet meer aan het aardgasnet worden gekoppeld. Kassen moeten een bron van energie worden en de motorkracht  voor onze eigen mobiliteit komt voortaan uit het stopcontact. Het nieuwe kabinet  heeft al besloten dat in 2030 alle nieuwe auto’s elektrisch moeten zijn. In Steenbergen moeten we het netwerk van laadpalen drastisch uitbreiden.

Windenergie

Gewoon Lokaal! is voorstander van windmolens, maar staat wel op het standpunt dat de molenhoogte moet worden beperkt tot maximaal 149 meter zodat er geen irritante rode knipperlichten op hoeven.

Gewoon Lokaal! maakt zich sterk voor uitbreiding van het aantal windmolens lager dan 150 meter. Mogelijkheden zien wij bijvoorbeeld in locaties naast de A4, bij voorkeur in compacte clusters en niet in rijen. We vinden wel dat de omgeving moet profiteren van de opbrengst, vandaar dat we de afgelopen periode de motie ‘Dorpsmolen’ indienden die dit voorschrijft.

Zonne-energie

Behalve veel wind, beschikt Steenbergen ook over veel zonne-uren. Gewoon Lokaal! vindt dat de gemeente extra inspanningen moet leveren om de Steenbergse daken van woningen en bedrijfspanden gevuld te krijgen met zonnepanelen. De gemeente moet daarvoor in overleg treden met bewoners, stal- en loods- en misschien ook kerkeigenaren en bijvoorbeeld sportverenigingen.

Mogelijkheden zien wij ook in de aanleg van zogenaamde zonneweiden, zeker wanneer aan die gebieden andere functies kunnen worden toegevoegd zoals natuur of extensieve landbouw. Een combinatie van functies is eveneens denkbaar bij de plaatsing van zonnepanelen naast de A4, waarmee bijvoorbeeld geluidsoverlast wordt tegengegaan.

Kernreactoren Doel

Gewoon Lokaal! zet zich samen met onder meer Bergen op Zoom en Roosendaal in voor sluiting van de onveilige kerncentrale Doel. Begin 2016 is daartoe een door ons ingediende motie bij meerderheid aangenomen. De centrale ligt net over de Belgische grens ten zuidwesten van Steenbergen. Als er daar iets misgaat zullen de Brabantse Wal- gemeentes waarschijnlijk het hardst worden getroffen. Onlangs heeft het Rijk al jodiumpillen in onze gemeente verspreid, maar wij pakken veel liever de oorzaak aan.

Onkruidbestrijding

Onkruidbestrijding in de bebouwde kom is momenteel overal het gesprek van de dag, niet alleen in Steenbergen. Heet water is een goed middel tegen onkruid, maar alléén wanneer er daarnaast ook vaak genoeg geveegd wordt. Wat Gewoon Lokaal! betreft blijft goede onkruidbestrijding inderdaad een ‘hot item’. Maar er moet wel vaker worden geveegd!

Gewoon Lokaal! kiest verder voor uitdagender en aantrekkelijker groen. Groen dat qua onderhoud minder arbeidsintensief is en goedkoper. Denk daarbij aan zelfregulerende beplanting en bodembedekkers die ongewenst groen buiten de deur houden. Samenwerking met wijkteams en gebruikmaking van lokale hoveniersbedrijven kan ons verder brengen. Inwoners kunnen meer dan nu betrokken worden bij het onderhoud van het openbaar groen.

Biodiversiteit

Nog zo’n toverwoord van de 21e eeuw: biodiversiteit. Wel een belangrijk woord, want alles draait om balans. Als flora en fauna steeds monotoner worden, gaat het mis. Het bijenalarm wat momenteel wereldwijd klinkt, is er een zorgwekkend voorbeeld van. Ook in de gemeente Steenbergen kan het veel beter. Dankzij onze uitgestrekte akkerlanden lijkt het met het groen wel snor te zitten, maar in werkelijkheid leven wij in een saaie, monotone woestijn waarbinnen het voor insecten steeds moeilijk wordt om aan de broodnodige variatie te komen. We moeten dus zorgen dat deze beestjes het weer naar de zin krijgen. Dan doen we door bloemrijke akkerranden aan te leggen en door op bermen en slootkanten een degelijk maaibeleid los te laten. Maar ook door na te denken over het groen dat wij in de buitenruimte planten en door onze inwoners bewust te maken van het belang van biodiversiteit.                       Lees Verder >>